CAFA Homepage of The Library
寒假闭馆通知

      1月21日(周一)到2月24日(周日)寒假期间,图书馆闭馆。

      2月25日(周一)正式开放。

      寒假期间,请开通使用图书馆数字资源漫游(请复制链接打开查看:

https://mp.weixin.qq.com/s/0cUeHZdy5qqWnzH8JLMhww

 

                                                                      图书馆

                                                                   2019.1.21